#

ตัวอย่างแนวปฏิบัติ 30 CBTx ทั่วประเทศ

ลำดับ

เขตสุขภาพ

ชื่อเรื่อง

เอกสารนำเสนอ

วีดีโอนำเสนอ

จังหวัด

1

1

CBTx ตอนที่ 4 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

 

เชียงราย

2

การพัฒนาระบบบริการตามมาตรฐานการบำบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติด จังหวัดแพร่

 

แพร่

3

CBTx ตอนที่ 1 ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

 

น่าน

4

การพัฒนารูปแบบการบำบดัฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยยาเสพติดระบบสมัครใจในพื้นที่นำร่อง
ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

 

5

CBTx ตอนที่ 9 ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

 

เชียงใหม่

6

The heart Made Innovation ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

 

7

ภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่ในการให้บริการยาเสพติดรูปแบบ ระบบบำบัด Harm reductionและ CBTx

 

8

โครงการหมู่บ้านสีขาวชุมชนบำบัดยาเสพติด ครอบครัวร่วมรักษ์ ฮักเวียงหนองล่องอย่างยั่งยืน จังหวัดลำพูน

 

ลำพูน

9

2

CBTx ตอนที่ 5 ตำบลโคกกรวด อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

 

เพชรบูรณ์

10

ทีมนางฟ้าท่าฉนวน อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

 

สุโขทัย

11

3

การบำบัด รักษา แบบมีส่วนร่วมของชุมชนสำหรับผู้ใช้ยาเสพติดตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ CBTx (“ศูนย์ขวัญน้ำทรง”)

 

นครสวรรค์

12

การบำบัดโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในชุมชน CBTx จากหมู่ 10 ตำบลนาบ่อคำ สู่ 1 ตำบล

 

กำแพงเพชร

13

4

จากก้าวแรกสู่ก้าวที่สองอย่างยั่งยืน ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

พระนครศรีอยุธยา

14

Harm Reduction In Thachang CBTx

 

สิงห์บุรี

15

5

CBTx ตอนที่ 8 บ้านเขาชะโอย ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี

16

CBTx ตอนที่ 3 ตำบลเกษตรพัฒนา อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

 

สมุทรสาคร

17

6

CBTx ตอนที่ 7 บ้านท้ายโขด ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

 

ระยอง

18

การดำเนินงานบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง (CBTx)

 

จันทบุรี

19

การบำบัดยาเสพติดบนฐานชุมชนแบบชุมชนมีส่วนร่วมและการลดอันตรายจากยาเสพติด จังหวัดชลบุรี

 

ชลบุรี

20

7

การพัฒนารูปแบบบริการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดในสถานประกอบการ จังหวัดร้อยเอ็ด

 

ร้อยเอ็ด

21

8

การพัฒนาโปรแกรม CBTx โดยการสร้างแรงจูงใจความร่วมมือในการรักษา (Motivational interviewing) จังหวัดนครพนม

 

นครพนม

22

9

การพัฒนารูปแบบการบำบัดยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนแห่งหนึ่งในจังหวัดสุรินทร์

 

สุรินทร์

23

10

การบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน บ้านเรืองเจริญ อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

 

มุกดาหาร

24

CBTx ตอนที่ 6 บ้านทุ่งนางโอก อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

 

ยโสธร

25

การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยสุรา ในคลินิกจิตเวช โรงพยาบาล ยโสธรการบำบัดยาเสพติดบนฐาน จังหวัดยโสธร

 

26

การบำบัดรักษาผู้ใช้ยาและสารเสพติดในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
: กรณีศึกษาบ้านหนองชุม ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

 

27

“ศูนย์ฟ้าใหม่ใจเดียว” การบำบัดยาเสพติดโดยชุมชนมีส่วนร่วม อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

 

28

CBTx ตอนที่ 10 บ้านแก้วมงคล ตำบลนาหว้า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

 

อำนาจเจริญ

29

การบำบัดรักษาผู้ใช้ยาและสารเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านคำย่านาง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

 

30

11

การบำบัดยาเสพติดบนฐานชุมชนแบบมีส่วนร่วมและลดอันตรายจากยาเสพติดการบำบัดฟื้นฟูโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน : CBTx

 

ระนอง

ติดต่อ System Manager & Case Manager: SMCM 2021

* หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

จัดการอบรมโดย
ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย www.thaifammed.org
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 052 010401, 052 010402
Email: nsaccmu@gmail.com
Website: www.smcmthailand.org

#

TEL : 052 010401
FAX : 052 010402