#

การบำบัดใน Covid-19 Lesson 1 SUD Tx New Narmal

การเตรียมความพร้อม ด้านการรักษาพยาบาลและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล การบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดในสถานการณ์ COVID-19 New Normal
   

ติดต่อ System Manager & Case Manager: SMCM 2021

* หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

จัดการอบรมโดย
ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย www.thaifammed.org
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 052 010401, 052 010402
Email: nsaccmu@gmail.com
Website: www.smcmthailand.org

#

TEL : 052 010401
FAX : 052 010402