#

การดูแลผู้ป่ายใช้ความรุนแรง Lesson 2 SMI-V

แนวทางการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดที่มีภาวะเสี่ยงต่อความรุนแรง แนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง
แนวทางการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิต มีภาวะเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรง แผนการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยโรคจิตที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง
 
ดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน  

ติดต่อ System Manager & Case Manager: SMCM 2021

* หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

จัดการอบรมโดย
ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย www.thaifammed.org
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 052 010401, 052 010402
Email: nsaccmu@gmail.com
Website: www.smcmthailand.org

#

TEL : 052 010401
FAX : 052 010402