#

การบำบัดบนฐานชุมชน Lesson 3 CBTx

การบำบัดรักษาโดยมีส่วนร่วมของชุมชน สำหรับผู้ใช้ยาเสพติดและติดยาเสพติด การดูแลรักษาผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบชุมชนบำบัด (CBTx) และการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด (Harm Reduction)
แนวทางการดำเนินงาน การบำบัดฟื้นฟูโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และแนวปฏิบัติที่ดี แนวทางการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติด โดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง
   
Community-based Treatment (CBTx) and Harm Reduction ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ ชุมชนบำบัดเมทาโดน อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ แนวทางการดำเนินการลดอันตรายจากยาเสพติด
 
International Standards on drug use prevention  
   
   
   

ติดต่อ System Manager & Case Manager: SMCM 2021

* หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

จัดการอบรมโดย
ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย www.thaifammed.org
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 052 010401, 052 010402
Email: nsaccmu@gmail.com
Website: www.smcmthailand.org

#

TEL : 052 010401
FAX : 052 010402

-->