#

การฟื้นสภาพผู้เสพติด Lesson 4 Recobery

การฟื้นฟูผู้มีปัญหาสารเสพติดกลับสู่สังคม Recovery-Oriented Systems of Care (ROSC) Resource Guide
เอกสารประกอบการอบรมนำร่องจัดบริการสนับสนุนการฟื้นตัวจากการเสพติด การฟื้นฟูผู้มีปัญหาสารเสพติดกลับสู่สังคม
การอบรมนำร่องจัดบริการสนับสนุนการฟื้นตัวจากสารเสพติด และถอดบทเรียนการฟื้นตัวโดยใช้ยาช่วยรักษา การจัดการรายกรณี สำหรับการบำบัดผู้ป่วยสารเสพติด

ติดต่อ System Manager & Case Manager: SMCM 2021

* หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

จัดการอบรมโดย
ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย www.thaifammed.org
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 052 010401, 052 010402
Email: nsaccmu@gmail.com
Website: www.smcmthailand.org

#

TEL : 052 010401
FAX : 052 010402

-->