#

การจัดการระบบบำบัด Lesson 5 SM & CM

การบริหารจัดการระบบและการดูแลรักษาช่วยเหลือผู้เข้ารับการบำบัดยาเสพติดรายบุคคลอย่างเป็นระบบแบบองค์รวมระหว่างทีมสหวิชาชีพ การจัดการรายกรณี สำหรับการบำบัดผู้ป่วยสารเสพติด
 
System & Case Management  

ติดต่อ System Manager & Case Manager: SMCM 2021

* หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

จัดการอบรมโดย
ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย www.thaifammed.org
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 052 010401, 052 010402
Email: nsaccmu@gmail.com
Website: www.smcmthailand.org

#

TEL : 052 010401
FAX : 052 010402