#

FAQs (Frequently Asked Questions) คำถามพบบ่อย

 

1. System Manager/Management (SM) และ Case Manager/Management (CM) คืออะไร?

2. หลักสูตร SMCM2021 มีขอบเขตของเนื้อหาสาระอย่างไร?

3. ผู้เรียน ผู้สอน ผู้จัดหลักสูตร SMCM2021 เป็นใคร?

4. ตารางเรียนออนไลน์ การเรียนย้อนหลัง พื้นที่เรียนรู้ของหลักสูตร SMCM2021 เป็นอย่างไร?

5. รูปแบบการเรียนรู้ในหลักสูตร SMCM2021 เป็นอย่างไร?

6. ผู้เรียนจะได้รับประโยชน์จากหลักสูตร SMCM2021 อย่างไรบ้าง?

7. หลักเกณฑ์การเก็บคะแนนการศึกษาต่อเนื่องของพยาบาล (CNE) เป็นอย่างไร?

8. หลักเกณฑ์การเก็บคะแนนการศึกษาต่อเนื่องของสาธารณสุขชุมชน (CE) เป็นอย่างไร?

9. แนวทางการฝึกปฏิบัติงานกลุ่ม (CBTx workshop) เป็นอย่างไร?

10. เกณฑ์คะแนน คณะกรรมการ รางวัลสำหรับผลงานชนะเลิศ ดีเด่น Popular Vote เป็นอย่างไร?


1. System Manager/Management (SM) และ Case Manager/Management (CM) คืออะไร?

รัฐบาลได้มอบนโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เป็นภารกิจของกระทรวงสาธารณสุข โดยกระทรวงได้พยายามออกแบบระบบการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดให้สามารถดูแลเชื่อมโยงได้ทั้งในชุมชน สถานที่ทำงาน และหน่วยงานบำบัดในภาคส่วนต่างๆ และต่อยอด ยกคุณภาพบริการเดิม และเพิ่มมาตรฐานการบริการในทุกภาคส่วน รวมทั้งการใช้ภาคีเครือข่ายชุมชน ภาครัฐ เอกชน และการพัฒนาระบบข้อมูล เพื่อให้เกิดมีความต่อเนื่องและยั่งยืนของระบบการดำเนินงานทุกภาคส่วน ครบถ้วนทั้งงานส่งเสริม ป้องกัน บำบัด รักษา ฟื้นฟูติดตาม กระทรวงสาธารณสุขได้จัดให้มีการดำเนินงานมีความสอดคล้องกับระบบบริการสุขภาพแบบเครือข่ายแบบไร้รอยต่อตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ โดยอาศัยกลไก District Heath System (DHS) หรือระบบสุขภาพอำเภอ เชื่อมโยงไปยังแม่ข่ายตามความยากง่ายของปัญหาผู้ป่วยซึ่งต้องพัฒนาให้ครบทั้งองค์ประกอบของโครงสร้าง ระบบ และคุณภาพของบุคลากรที่จะต้องเข้าใจบทบาทและหน้าที่ในฐานะที่เป็นผู้จัดการระบบ (System Manager) และผู้จัดการผู้ป่วยรายกรณี (Case Manager) รวมทั้งทำงานร่วมกันในรูปแบบสหสาขาเพื่อประสานงานกับหน่วยงานหรือส่วนราชการอื่นๆ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นและดำเนินงานดูแลจัดการผู้ป่วยได้อย่างครอบคลุม


2. หลักสูตร SMCM2021 มีขอบเขตของเนื้อหาสาระอย่างไร?

หลักสูตร SMCM2021 หรือ System Manager & Case Manager (SMCM) Online 2021 เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ ระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม – 28 กันยายน 2564 ผ่าน Zoom Video Conference และ website www.smcmthailand.org เพื่อพัฒนาศักยภาพนักจัดการระบบและทีมสหวิชาชีพในการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดในระดับพื้นที่ชุมชน มุ่งหวังสร้างการรับรู้และเข้าใจในบทบาทและมาตรฐานวิชาชีพของตนเองและวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านยาเสพติด เกิดบูรณาการทำงานด้านยาเสพติดระหว่างสหวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดที่สนับสนุนการทำงานบนฐานชุมชนและชุมชนมีส่วนร่วม หรือ CBTx (Community-based Treatment) ทั้งในด้านป้องกัน บำบัดรักษา ฟื้นฟู ดูแล ติดตามช่วยเหลือผู้ป่วยยาเสพติดอย่างต่อเนื่องและเป็นองค์รวมในบริบทวิถีชีวิตใหม่ในสถานการณ์ COVID-10 ทุกภูมิภาค หลักสูตร SMCM 2021 เป็นหลักสูตรประกอบด้วย 5 บทเรียนหลัก ได้แก่ บทนำสู่ CBTx and Recovery แนวทางสร้างทีมและเครือข่ายงานยาเสพติดในพื้นที่ชุมชน การลดอันตราย SBIRT (S = screening คัดกรอง BI = Brief Intervention ให้คำแนะนำแบบสั้น RT = Referral to Treatment ส่งต่อเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา) การให้คำปรึกษา 3 แบบ ระบบและการจัดการรายกรณีในชุมชนและในสถานการณ์ระบาดโรค COVID-19 การดูแลผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดที่มีแนวโน้มใช้ความรุนแรง สิทธิการรักษาตาม Service Plan ด้านสุขภาพและจิตเวช รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยบันทึกการบรรยายและข้อมูลประกอบการเรียนรู้แสดงไว้ที่ Page “บทเรียนหลัก” ใน website ของหลักสูตร www.smcmthailand.org


3. ผู้เรียน ผู้สอน ผู้จัดหลักสูตร SMCM2021 เป็นใคร?

ผู้เรียนในหลักสูตร SMCM2021 รวม 545 คน ประกอบด้วย แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว จิตแพทย์ แพทย์ทั่วไป แพทย์แผนไทย พยาบาล นักจิตวิทยา นักวิชาการ/เจ้าพนักงานสาธารณสุข นักสังคมสงเคราะห์ เจ้าพนักงานเภสัชกรรม เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลชุมชน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลจังหวัด บุคลากรจากหน่วยงานปกครอง หน่วยงานยุติธรรม หน่วยงานอุดมศึกษา/มหาวิทยาลัย มูลนิธิสถาบันนิติจิตเวชเด็ก และภาคประชาสังคม จากทุกจังหวัดทั้ง 13 เขตสุขภาพทั่วประเทศ ผู้สอนใน 5 บทเรียนหลักของหลักสูตร SMCM2021 ประกอบด้วย แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว จิตแพทย์ วิทยากรพยาบาล วิทยากรสาธารณสุขชุมชน และนักสังคมสงเคราะห์ที่มีประสบการณ์ด้านการบำบัดยาเสพติดบนฐานชุมชน/ชุมชนมีส่วนร่วม (Community-based Treatment: CBTx) ร่วมกับวิทยากรพี่เลี้ยง (ฝ่ายสาธารณสุข และภาคีเครือข่าย) ในกิจกรรมฝึกปฏิบัติงานกลุ่ม 2 ครั้ง 6 วัน 13 เขตสุขภาพ โดยจำนวนวิทยากรพยาบาลบรรยายคิดเป็นร้อยละ 75 ของจำนวนชั่วโมงของหลักสูตร หลักสูตร SMCM2021 ออกแบบและดำเนินการโดย ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สภาการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสภาการสาธารณสุขชุมชน สนับสนุนโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข


4. ตารางเรียนออนไลน์ การเรียนย้อนหลัง พื้นที่เรียนรู้ของหลักสูตร SMCM2021 เป็นอย่างไร?

หลักสูตร SMCM 2021 เรียนรู้และฝึกปฏิบัติแบบกลุ่มแบบออนไลน์ด้วย Zoom Video Conference รวม 4 ครั้ง ผู้เรียนสามารถทบทวนเนื้อหาจากบันทึกการบรรยายที่ www.smcmthailand.org ดังนี้

วันที่ 2 กรกฎาคม เวลา 08.30-16.00 น. อบรม 5 บทเรียนหลักพร้อมกันทั่วประเทศ

วันที่ 18 สิงหาคม เวลา 08.30-16.00 น. ฝึกปฏิบัติกลุ่มครั้งที่ 1 สำหรับเขตสุขภาพ 1, 2, 3, 4

วันที่ 19 สิงหาคม เวลา 08.30-16.00 น. ฝึกปฏิบัติกลุ่มครั้งที่ 1 สำหรับเขตสุขภาพ 5, 6, 7, 8

วันที่ 20 สิงหาคม เวลา 08.30-16.00 น. ฝึกปฏิบัติกลุ่มครั้งที่ 1 สำหรับเขตสุขภาพ 9, 10, 11, 12, 13

วันที่ 15 กันยายน เวลา 08.30-16.00 น. ฝึกปฏิบัติกลุ่มครั้งที่ 2 สำหรับเขตสุขภาพ 1, 2, 3, 4

วันที่ 16 กันยายน เวลา 08.30-16.00 น. ฝึกปฏิบัติกลุ่มครั้งที่ 2 สำหรับเขตสุขภาพ 5, 6, 7, 8

วันที่ 17 กันยายน เวลา 08.30-16.00 น. ฝึกปฏิบัติกลุ่มครั้งที่ 2 สำหรับเขตสุขภาพ 9, 10, 11, 12, 13

วันที่ 28 กันยายน เวลา 08.30-16.00 น. นำเสนอผลงานปฏิบัติกลุ่มและอบรมพร้อมกันทั่วประเทศ

ผู้เรียนจะได้รับแจ้ง Zoom Link และ Zoom ID เพื่อเข้าสู่กิจกรรมเรียนรู้ออนไลน์จาก E-newsletter ที่ผู้จัดส่งเข้าทาง Email ที่ผู้เรียนให้ไว้ในระบบลงทะเบียน และผู้เรียนสามารถ download คู่มือแนะนำวิธีการใช้งาน Zoom Video Conference ได้จาก install_Zoom.pdf (smcmthailand.org) พร้อม email และโทรศัพท์ของผู้จัดกรณีที่ผู้เรียนประสบปัญหาการติดตั้งและใช้งานตลอดการอบรม


5. รูปแบบการเรียนรู้ในหลักสูตร SMCM2021 เป็นอย่างไร?

หลักสูตร SMCM 2021 มุ่งเน้นเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการบำบัดยาเสพติดบนฐานชุมชนและชุมชนมีส่วนร่วมในบริบท New Normal ระดับจังหวัด ทั้งระบบทรัพยากรสนับสนุนและระบบการดูแล รักษา ฟื้นฟู ช่วยเหลือรายบุคคล ซึ่งผู้เรียนสามารถเข้าร่วม Online Workshop วันที่ 18-19-20 สิงหาคม และ 15-16-17 กันยายน ใน 2 รูปแบบ ได้แก่ เรียนรู้เป็นทีมและทำผลงานกลุ่ม และเรียนรู้เดี่ยวเชิงสังเกตการณ์

1.1 กรณี ผู้เรียน “กลุ่ม” เรียนรู้เป็นทีมและทำผลงานกลุ่ม ตัวแทนของทีมบอกเล่าแนวปฏิบัติงานบำบัดยาเสพติดบนฐานชุมชนที่สอดคล้องกับโจทย์ (Theme) แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในบรรยากาศแบบผ่อนคลายระหว่างผู้มีประสบการณ์และมือใหม่ ขยายมุมมองด้วยข้อวิพากษ์เสนอแนะจากวิทยากรพี่เลี้ยงเพื่อนำไปพัฒนาเป็นผลงานกลุ่มที่จะเผยแพร่และรับรางวัล สมาชิกกลุ่มที่เป็นพยาบาลและสาธารณสุขชุมชนสามารถเก็บคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง และรับใบประกาศนียบัตรเมื่อจบหลักสูตร

1.2 กรณี ผู้เรียน “เดี่ยว” เรียนรู้แบบสังเกตการณ์และสะท้อนการเรียนรู้ ผู้เรียนที่เป็นมือใหม่สำหรับงานบำบัดยาเสพติดบนฐานชุมชนสามารถเข้าร่วมสังเกตการณ์ รับฟัง ทำความรู้จักกับเพื่อนและภาคีเครือข่าย สะท้อนการเรียนรู้ เก็บคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสำหรับพยาบาลและสาธารณสุขชุมชน และรับใบประกาศนียบัตรเมื่อจบหลักสูตร


6. ผู้เรียนจะได้รับประโยชน์จากหลักสูตร SMCM2021 อย่างไรบ้าง?

หลักสูตร SMCM2021 เป็นการเรียนรู้ในผู้เรียนที่เป็นผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งทำงานด้านการบำบัดยาเสพติดทั้งที่เป็นบุคลากรสุขภาพและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการบำบัดยาเสพติดในพื้นที่ชุมชน ผู้เรียนจะได้รับประโยชน์ในเชิงวิชาการ ความรู้ ทักษะ เทคนิคเสริมการทำงาน ในบรรยากาศการเรียนรู้ที่เป็นมิตร ได้เพื่อนร่วมงาน ได้ขยายภาคีเครือข่ายงานยาเสพติด ได้ความก้าวหน้าในสายอาชีพ ได้รางวัลจากการมีส่วนร่วมและผลงานประกวด

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับในหลักสูตร SMCM2021

 องค์ความรู้และแนวปฏิบัติการบำบัดยาเสพติดบนฐานชุมชนมีส่วนร่วมและการฟื้นสภาพ

 ฟรี! ค่าลงทะเบียน 4,000.- รวมสื่อเรียนรู้ พื้นที่อบรม/ฝึกปฏิบัติงานกลุ่ม พร้อมเอกสารประกอบ

 คำปรึกษาช่วยเหลือจากทีมวิทยากรพี่เลี้ยงให้กิจกรรมฝึกปฏิบัติตลอดการอบรม

 ภาคีเครือข่ายทำงานด้านยาเสพติดกับบุคลากรสาธารณสุขระดับ รพ.สต. รพช. รพศ.

 ประกาศนียบัตรรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขและราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

ประโยชน์จากเนื้อหาสาระต่องาน ประกอบด้วย ความรู้ ทักษะ เทคนิคที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในการทำงาน โดยเฉพาะเนื้อหาการบำบัดยาเสพติดบนฐานชุมชนและบทเรียนอื่นๆ ในหลักสูตร รวมถึงสื่อ/ทรัพยากรเรียนรู้ซึ่งแสดงไว้ที่ website www.smcmthailand.org ให้เรียนรู้ได้ก่อน-ระหว่าง-หลังการอบรม download หรือ share ต่อ และทบทวนได้ต่อเนื่องแม้การอบรมจะจบลงแล้วเป็นเวลา 1 ปี (เดือนกันยายน พ.ศ. 2565) นอกจากนี้ ด้วยเป็นการเรียนรู้ online ที่ใช้เทคโนโลยีสื่อสารรูปแบบใหม่ หากผู้เรียนติดขัดด้านเทคนิคยังมีบริการสนับสนุนการเรียนรู้ตลอด 4 เดือนของการอบรมอีกด้วย

ประโยชน์จากบรรยากาศการเรียนรู้ SMCM2021 เรียนรู้เป็นทีม โดยเฉพาะภาคีเครือข่ายที่ทำงานด้านบำบัดด้วยกันอยู่แล้วในพื้นที่ได้ลงทะเบียนเข้ามาเรียนรู้ร่วมกัน หากไม่มีทีมงานก็อาจรวมทีมหรือมีเพื่อนใหม่ในการอบรมครั้งนี้ทั้งในจังหวัด/เขตสุขภาพเดียวกันหรือข้ามจังหวัด/เขตสุขภาพ นอกจากนี้ บรรยากาศการเรียนรู้ยังรวมถึงวิทยากรในบทเรียนหลัก วิทยากรพี่เลี้ยงประจำเขตสุขภาพ พื้นที่เรียนรู้ออนไลน์ผ่าน website www.smcmthailand.org การจัดการ/แลกเปลี่ยนความรู้และสร้างชุมชนนักปฏิบัติผ่าน Facebook SMCM-Thailand และ LINE กลุ่มผู้เรียน การสื่อสารสม่ำเสมอผ่านจดหมายข่าว electronic newsletter ตลอดจนการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่เป็นมิตรและสนุกสนานเมื่ออบรมและปฏิบัติการ online ผ่าน Zoom video conference

ประโยชน์ต่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ ผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตรเมื่อจบการอบรม เครดิตหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องของพยาบาลและนักวิชาการ/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข แฟ้มสะสมผลงานสำหรับเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นตำแหน่ง การถอดบทเรียน ผลงานนำเสนอ และบทความวิชาการที่หน่วยงานผู้จัดและผู้เรียนจะจัดทำขึ้นและเผยแพร่หลังการอบรม

ประโยชน์ต่อการนำไปใช้จูงใจผู้ป่วยยาเสพติด ตามแนวทาง Contingency Management หรือการบำบัดแบบ “ทำได้ให้รางวัล” โดยใช้รางวัลเป็นเงื่อนไขเพื่อจูงใจไปสู่พฤติกรรมที่ดีกว่า ที่ปลอดภัยกว่า หรือที่ปลอดจากยาเสพติด มักนำมาใช้ในระยะการบำบัดเพื่อยึดโยงผู้ป่วยให้มาพบผู้บำบัดตามนัดและยังคงอยู่ในกระบวนการบำบัดรักษาอย่างต่อเนื่องจนหายขาดจากการพึ่งพายาเสพติด ในหลักสูตร SMCM 2021 นี้อาจจัดงบประมาณเพื่อเตรียม “รางวัล” สำหรับให้ผู้เรียนที่เป็นผู้บำบัดทั้งในระบบสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายในชุมชนได้มีเครื่องมือที่จะจูงใจผู้มีปัญหายาเสพติดในความดูแล อาทิ บัตรกำนัล/ส่วนลด/คูปองใช้แลกสิ่งของเล็กๆ น้อยๆ เช่น อาหาร เครื่องดื่ม กาแฟ ของใช้ในชีวิตประจำวัน มีมูลค่าไม่มากนักแต่ทำให้ผู้ป่วยรู้สึกว่าตนเองทำสำเร็จในครั้งนี้ที่จะยับยั้งใจไม่ให้ใช้ยาเสพติด หรือสิทธิพิเศษทางการรักษาพยาบาล เช่น ได้รับการตรวจสุขภาพฟรี ได้รับคำปรึกษาทางจิตสังคมฟรี ได้รับยาทดแทนการสูบบุหรี่ ได้รับชุดตรวจปัสสาวะ ได้รับยารักษาการเสพติดหรือเมทาโดนกลับบ้านเพื่อลดเวลามาที่คลินิก หรือได้รับยกย่องเป็นบุคคลต้นแบบ เป็นผู้นำในกลุ่มบำบัดผู้ติดสุรา/ผู้ติดยาเสพติดนิรนาม เป็นต้น โดยแรงจูงใจใน Contingency Management ที่นำเสนอนี้ ผู้เรียนไม่ได้รับโดยตรง แต่เป็นแรงจูงใจที่สนับสนุนผู้เรียนในการนำไปใช้ในการทำงานในพื้นที่ร่วมกับความรู้และทักษะต่างๆ ที่ได้รับจากหลักสูตร

ประโยชน์จากรางวัลการมีส่วนร่วมและผลงานที่ได้รับคัดเลือก ผู้เรียนที่มีคะแนนสูงสุดจากการทำแบบทดสอบ “ก่อน” และ “หลัง” เรียน ผู้เรียนที่มีส่วนร่วมในแบบฝึกหัด ถาม-ตอบ และทีมผู้เรียนที่มีผลงานดีเด่นระดับเขตสุขภาพ ระดับประเทศ และ Popular Vote จะได้รับรางวัล ของขวัญ ของที่ระลึกตลอดหลักสูตร รวมถึงงบประมาณส่วนหนึ่งสนับสนุนการริเริ่มงานด้าน CBTx & Recovery ที่ทีมผู้เรียนต้องการทดลองนำร่องดำเนินงานในพื้นที่ของตนเองระหว่างการอบรมและต่อเนื่องภายหลังจบหลักสูตร SMCM 2021 เพื่อสรุปประเมินผลและนำเสนอใน SMCM 2022 หรือเวทีวิชาการอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น >


7. หลักเกณฑ์การเก็บคะแนนการศึกษาต่อเนื่องของสภาการพยาบาล (CNEU) เป็นอย่างไร?

ผู้เรียนที่เป็นสมาชิกของสภาการพยาบาลและประสงค์จะเก็บคะแนนการศึกษาต่อเนื่องของพยาบาล (CNEU) สามารถปฏิบัติการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติออนไลน์ ดังต่อไปนี้

ก่อนการอบรม ผู้เรียนลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน website www.smcm-thailand.org โดยกรอกข้อมูลชื่อ-สกุล วิชาชีพ เลขที่สมาชิกการพยาบาล ตำแหน่ง หน่วยงานสังกัด ที่อยู่ โทรศัพท์ และ email เมื่อกดส่งข้อมูล ระบบจะตอบรับยืนยันการลงทะเบียนพร้อมส่ง digital ID ประจำตัว และ Zoom meeting ID/link ถึงผู้เรียนทาง email เพื่อพิสูจน์ตัวตนเมื่อ (1) รับใบเสร็จค่าลงทะเบียน (2) เข้าสู่แบบทดสอบก่อนและหลังการเรียน (3) บันทึกเวลาเข้าเรียน 2 ครั้งในเดือนกรกฎาคมและกันยายน 2564 (4) บันทึกเวลาฝึกปฏิบัติกลุ่มกับวิทยากรพี่เลี้ยง 2 ครั้งตามเขตสุขภาพในเดือนสิงหาคมและกันยายน 2564 และ (5) พิมพ์ประกาศนียบัตร (e-certificate)

ก่อนและหลังวันอบรม 2 กรกฎาคม 2564 ผู้เรียนทำแบบทดสอบ Pre-/Post Test สำหรับเป็นหนึ่งผลลัพธ์การเรียนรู้เปรียบเทียบก่อนและหลังของผู้เรียนรายบุคคลแสดงในรายงานที่ผู้จัดหลักสูตรจะนำส่งแก่สภาการพยาบาล

ในวันอบรมและวันฝึกปฏิบัติกลุ่มออนไลน์ กับวิทยากรพี่เลี้ยงตามเขตสุขภาพ ผู้เรียนเข้าสู่ห้องเรียน Zoom จาก link ที่ผู้จัดส่งมาทาง email เมื่อกด join แล้วกรอก digital ID พร้อม rename ตั้งชื่อของตนเองใหม่ตามรูปแบบดังนี้ “เขตสุขภาพ จังหวัด ชื่อ” เพื่อความสะดวกในการปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนและเพื่อนร่วมห้องเรียน เปิดหน้ากล้องตลอดเวลาอบรมและฝึกปฏิบัติกลุ่ม โดยวิทยากรหรือ Host ของแต่ละบทเรียนสามารถเปิดหน้าจอ Zoom แบบ Gallery View เพื่อมองเห็นผู้เรียนทุกคน อาจสุ่มเรียกหรือตั้งคำถามให้ผู้เรียน (รายบุคคล/รวม) ผู้เรียนควรมีปฏิสัมพันธ์ตลอดการเรียนผ่านหน้าจอ (Q&A และ Chat) ซึ่งสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถพิมพ์ส่งคำถาม ข้อความ คำตอบ หรือความคิดเห็นได้ทั้งแบบ All (ส่งถึงผู้เข้าร่วมทุกคน) หรือ Private (ส่งถึงผู้เข้าร่วมเฉพาะบุคคล) และระบบของ Zoom จะบันทึกข้อความถามตอบ/สนทนาผ่านกล่องข้อความทั้งหมดไว้เพื่อตรวจสอบย้อนหลังได้ อีกทั้ง Zoom Record จะบันทึกเนื้อหาการบรรยายและเรียนรู้ออนไลน์เพื่อตรวจสอบชื่อและการเข้าเรียนของผู้เรียนได้จาก Attendance (Participants) List

ในการฝึกปฏิบัติกลุ่มออนไลน์กับวิทยากรพี่เลี้ยงตามเขตสุขภาพ 2 ครั้ง ระหว่างวันที่ 18-19-20 สิงหาคม 2564 และ 15-16-17 กันยายน 2564 ผู้เรียนต้องเข้าร่วมฝึกปฏิบัติงานกลุ่มกับทีมสหวิชาชีพ/ภาคีเครือข่ายตาม theme ที่กำหนด --- ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน  แนวทางการฝึกปฏิบัติงานกลุ่ม (CBTx workshop) เป็นอย่างไร? ร่วมกับวิทยากรพี่เลี้ยงที่เป็นอาจารย์พยาบาลที่มีประสบการณ์ด้านการบำบัดยาเสพติดบนฐานชุมชน/ชุมชนมีส่วนร่วม (Community-based Treatment: CBTx) ร่วมบรรยาย วิพากษ์ ให้คำแนะนำ โดยจำนวนวิทยากรพยาบาลบรรยายคิดเป็นร้อยละ 75 ของจำนวนชั่วโมงของหลักสูตร และคิดเป็น 1 ต่อผู้เรียน 50 คนในการฝึกปฏิบัติออนไลน์

เมื่อจบหลักสูตรในวันที่ 28 กันยายน 2564 ผู้เรียนจะได้รับ email แจ้ง download link เพื่อเข้าสู่ ประกาศนียบัตรแบบ e-Certificate (.pdf file) ซึ่งผู้เรียนสามารถพิมพ์ใบประกาศนียบัตรด้วยตนเอง


8. หลักเกณฑ์การเก็บคะแนนการศึกษาต่อเนื่องของสภาการสาธารณสุขชุมชน (CE) เป็นอย่างไร?

ผู้เรียนที่เป็นสมาชิกของสภาการสาธารณสุขชุมชนและประสงค์จะเก็บคะแนนการศึกษาต่อเนื่องของสภาการสาธารณสุขชุมชน (CE) สามารถปฏิบัติการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติออนไลน์ ดังต่อไปนี้

ก่อนการอบรม ผู้เรียนลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน website www.smcm-thailand.org โดยกรอกข้อมูลชื่อ-สกุล วิชาชีพ เลขที่สมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน ตำแหน่ง หน่วยงานสังกัด ที่อยู่ โทรศัพท์ และ email เมื่อกดส่งข้อมูล ระบบจะตอบรับยืนยันการลงทะเบียนพร้อมส่ง digital ID ประจำตัว และ Zoom meeting ID/link ถึงผู้เรียนทาง email เพื่อพิสูจน์ตัวตนเมื่อ (1) รับใบเสร็จค่าลงทะเบียน (2) เข้าสู่แบบทดสอบก่อนและหลังการเรียน (3) บันทึกเวลาเข้าเรียน 2 ครั้งในเดือนกรกฎาคมและกันยายน 2564 (4) บันทึกเวลาฝึกปฏิบัติกลุ่มกับวิทยากรพี่เลี้ยง 2 ครั้งตามเขตสุขภาพในเดือนสิงหาคมและกันยายน 2564 และ (5) พิมพ์ประกาศนียบัตร (e-certificate)

ก่อนและหลังวันอบรม 2 กรกฎาคม 2564 ผู้เรียนทำแบบทดสอบ Pre-/Post Test สำหรับเป็นหนึ่งผลลัพธ์การเรียนรู้เปรียบเทียบก่อนและหลังของผู้เรียนรายบุคคลแสดงในรายงานที่ผู้จัดหลักสูตรจะนำส่งแก่สภาการสาธารณสุขชุมชน

ในวันอบรมและวันฝึกปฏิบัติกลุ่มออนไลน์กับวิทยากรพี่เลี้ยงตามเขตสุขภาพ ผู้เรียนเข้าสู่ห้องเรียน Zoom จาก link ที่ผู้จัดส่งมาทาง email เมื่อกด join แล้วกรอก digital ID พร้อม rename ตั้งชื่อของตนเองใหม่ตามรูปแบบดังนี้ “เขตสุขภาพ จังหวัด ชื่อ” เพื่อความสะดวกในการปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนและเพื่อนร่วมห้องเรียน เปิดหน้ากล้องตลอดเวลาอบรมและฝึกปฏิบัติกลุ่ม โดยวิทยากรหรือ Host ของแต่ละบทเรียนสามารถเปิดหน้าจอ Zoom แบบ Gallery View เพื่อมองเห็นผู้เรียนทุกคน อาจสุ่มเรียกหรือตั้งคำถามให้ผู้เรียน (รายบุคคล/รวม) ผู้เรียนควรมีปฏิสัมพันธ์ตลอดการเรียนผ่านหน้าจอ (Q&A และ Chat) ซึ่งสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถพิมพ์ส่งคำถาม ข้อความ คำตอบ หรือความคิดเห็นได้ทั้งแบบ All (ส่งถึงผู้เข้าร่วมทุกคน) หรือ Private (ส่งถึงผู้เข้าร่วมเฉพาะบุคคล) และระบบของ Zoom จะบันทึกข้อความถามตอบ/สนทนาผ่านกล่องข้อความทั้งหมดไว้เพื่อตรวจสอบย้อนหลังได้ อีกทั้ง Zoom Record จะบันทึกเนื้อหาการบรรยายและเรียนรู้ออนไลน์เพื่อตรวจสอบชื่อและการเข้าเรียนของผู้เรียนได้จาก Attendance (Participants) List

ในการฝึกปฏิบัติกลุ่มออนไลน์กับวิทยากรพี่เลี้ยงตามเขตสุขภาพ 2 ครั้ง ระหว่างวันที่ 18-19-20 สิงหาคม 2564 และ 15-16-17 กันยายน 2564 ผู้เรียนต้องเข้าร่วมฝึกปฏิบัติงานกลุ่มกับทีมสหวิชาชีพ/ภาคีเครือข่ายตาม theme ที่กำหนด --- ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน 9 แนวทางการฝึกปฏิบัติงานกลุ่ม (CBTx workshop) เป็นอย่างไร? ร่วมกับวิทยากรพี่เลี้ยงที่เป็นอาจารย์สาธารณสุขชุมชนที่มีประสบการณ์ด้านการบำบัดยาเสพติดบนฐานชุมชน/ชุมชนมีส่วนร่วม (Community-based Treatment: CBTx) ร่วมบรรยาย วิพากษ์ ให้คำแนะนำ

เมื่อจบหลักสูตรในวันที่ 28 กันยายน 2564 ผู้เรียนจะได้รับ email แจ้ง download link เพื่อเข้าสู่ ประกาศนียบัตรแบบ e-Certificate (.pdf file) ซึ่งผู้เรียนสามารถพิมพ์ใบประกาศนียบัตรด้วยตนเอง


9. แนวทางการฝึกปฏิบัติงานกลุ่ม (CBTx workshop) เป็นอย่างไร?

ผู้เรียนในระดับพื้นที่ จัดตั้งทีม ประกอบด้วย ชื่อทีม ผู้นำทีม ผู้ประสานงาน สมาชิก และที่ปรึกษา จากนั้นทีมดำเนินการศึกษาสถานการณ์ปัญหาการเสพติด/ติดยาเสพติดในพื้นที่ชุมชน* โดยอาจใช้วิธีจัดเวทีประชาคมในพื้นที่ชุมชน และ/หรือวิธีอื่นที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ เพื่อนำข้อมูลสถานการณ์มานำเสนอต่อชุมชนในพื้นที่ รับฟังความคิดเห็น เพิ่มเติมองค์ความรู้และทักษะด้านการเสพติดที่จำเป็น ปรับความเข้าใจและทัศนคติให้สอดคล้องตรงกัน หมายเหตุ* ชุมชนในความหมายของ CBTx หมายรวมถึง ชุมชนหมู่บ้าน ชุมชนสถานประกอบการ ชุมชนศาสนสถาน ชุมชนสถานศึกษา ชุมชนกลุ่มสังคม (LGBTQ+) ชุมชนออนไลน์ และชุมชนทางสังคมอื่นที่ไม่ใช่เพียงเชิงพื้นที่ภูมิศาสตร์เท่านั้น

จากนั้น ทีมร่วมวางแผนการค้นหา/เข้าถึงผู้มีปัญหายาเสพติด ทำการคัดกรอง ประเมินปัญหา และวางแนวทางการแก้ไขทั้งในระดับพื้นที่ ประสานส่งต่อที่เหมาะสม รวมถึงดูแลแบบบูรณาการอย่างต่อเนื่องในระดับพื้นที่ ทีมร่วมกันติดตามความก้าวหน้าและแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่พบ ทีมสรุปความก้าวหน้าและบทเรียนต่างๆ เพื่อนำเสนอใน Online Workshop ระดับเขตสุขภาพ 2 ครั้งในวันที่ 18-19-20 สิงหาคม และ 15-16-17 กันยายน 2564 เพื่อคัดเลือกผลงานที่ดีที่สุดระดับเขตสุขภาพไปนำเสนอในระดับประเทศวันที่ 28 กันยายน 2564

โจทย์ (Theme) ผลงาน SMCM 2021 มุ่งเน้น CBTx & Recovery เป็น “ผลงานใหม่” ที่มีพัฒนาการดีเด่น

Theme 1 การบำบัดรักษาผู้มีปัญหายาเสพติดบนฐานชุมชน (CBTx) ภายใต้สถานการณ์ COVID-19

Theme 2 ระบบสนับสนุนการฟื้นสภาพการเสพติดคืนสู่สังคม (Recovery Support System)

Theme 3 การบำบัดยาเสพติดบนฐานชุมชนบนฐานชุมชน (CBTx) และ Care Team

Theme 4 การดูแลผู้ป่วยยาเสพติดที่มีภาวะเสี่ยงต่อความรุนแรง SMI-V ในระดับชุมชน

Theme 5 รูปแบบการบำบัดยาเสพติดบริบทพิเศษอื่นในพื้นที่

ทีมผู้เรียนพัฒนาผลงานและนำเสนอประสบการณ์ระดับพื้นที่ชุมชนของตนเองแก่วิทยากรพี่เลี้ยงและผู้ทรงคุณวุฒิใน Online Workshop ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 18-19-20 สิงหาคม 2564 ในเวลา 12 นาทีต่อผลงาน ด้วยสื่อ PowerPoint หรือ video หรือ infographics ประกอบด้วยโครงสร้างข้อมูลดังต่อไปนี้

(1) ชื่อผลงาน คณะผู้จัดทำ (ทีม) พื้นที่ดำเนินงาน ระดับชุมชน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด

(2) สรุปสถานการณ์ยาเสพติดในจังหวัด อำเภอ และพื้นที่ดำเนินงาน พร้อมแหล่งข้อมูลที่อ้างอิง

(3) รูปแบบทีมและการพัฒนาทีม วิธีการดำเนินงาน แนวปฏิบัติในการค้นหา เข้าถึง คัดกรอง ประเมินปัญหา วิธีดูแลแบบบูรณาการอย่างต่อเนื่อง ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการดำเนินงานร่วมกันในระดับพื้นที่ชุมชน

(4) ความก้าวหน้าของการดำเนินงานบำบัดดูแลผู้มีปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่ชุมชน

(5) ปัญหาอุปสรรค และการแก้ไข/ลดผลกระทบ

(6) บทเรียนสำคัญที่ได้เรียนรู้ และข้อเสนอแนะ

ทีมนำข้อคิดเห็นของวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิไปพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และนำเสนอความก้าวหน้าอีกครั้งใน Online Workshop ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 15-16-17 กันยายน 2564 ในเวลา 12 นาทีต่อผลงาน


10. เกณฑ์คะแนน คณะกรรมการ รางวัลสำหรับผลงานชนะเลิศ ดีเด่น Popular Vote เป็นอย่างไร?

เกณฑ์พิจารณาผลงานพร้อมคะแนนรวม 100 คะแนน ประกอบด้วย

เกณฑ์ 1 (10 คะแนน) สรุปสถานการณ์ยาเสพติดภายในจังหวัด อำเภอ และพื้นที่ดำเนินงาน

เกณฑ์ 2 (30 คะแนน) รูปแบบทีมและการพัฒนาทีม (ทีมสุขภาพ + ภาคีเครือข่าย) วิธีการดำเนินงาน การดูแลแบบบูรณาการอย่างต่อเนื่อง ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันในระดับพื้นที่

เกณฑ์ 3 (10 คะแนน) ความก้าวหน้าของการดำเนินงานการบำบัดดูแลผู้มีปัญหายาเสพติด

เกณฑ์ 4 (30 คะแนน) ปัญหาอุปสรรค และการแก้ไข/ลดผลกระทบ

เกณฑ์ 5 (20 คะแนน) บทเรียนสำคัญที่ได้เรียนรู้ และข้อเสนอแนะ

คณะกรรมการพิจารณาผลงาน ประกอบด้วย วิทยากรหลัก วิทยากรพี่เลี้ยงประจำกลุ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ผู้ทรงคุณวุฒิจากกระทรวงมหาดไทย ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานตำรวจ และภาคประชาสังคม

ผลงานระดับดีที่สุดในแต่ละเขตสุขภาพจะถูกคัดเลือกให้นำเสนอในระดับประเทศในการอบรมวันสุดท้ายของหลักสูตร SMCM2021 วันที่ 28 กันยายน 2564 ผลงานดีเด่นในระดับประเทศ และ Popular Vote รวม 5 ผลงาน จะได้รับรางวัลสนับสนุนการดำเนินงานจากศูนย์อำนวยการป้องกันยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข (ศอ. ปส. สธ.) และนำแสดงที่ website www.smcmthailand.org เมื่อจบการอบรมและต่อเนื่องเป็นเวลา 1 ปี (เดือนกันยายน 2565)ติดต่อ System Manager & Case Manager: SMCM 2021

* หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

จัดการอบรมโดย
ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย www.thaifammed.org
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 052 010401, 052 010402
Email: nsaccmu@gmail.com
Website: www.smcmthailand.org

#

TEL : 052 010401
FAX : 052 010402