#


ขยายเวลาลงทะเบียนที่ www.smcmthailand.org ถึงวันที่ 15 มิถุนายน
เลื่อนเวลาอบรมผ่าน Zoom Webinar เริ่มวันที่ 2 กรกฎาคม - 28 กันยายน 2564

#

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Online
เพื่อพัฒนาศักยภาพนักจัดการระบบและทีมสหวิชาชีพในการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด ปี พ.ศ. 2564

System Manager & Case Manager: SMCM 2021

ขยายเวลาลงทะเบียนที่ www.smcmthailand.org ถึง 15 มิถุนายน

เลื่อนเวลาอบรมผ่าน Zoom Webinar เริ่มวันที่ 2 กรกฎาคม - 28 กันยายน 2564

จดหมายขอเลื่อนและปรับกำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Online

ความเป็นมาของโครงการ

ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข โดย ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ร่วมกับกองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสภาการสาธารณสุขชุมชน ขอเชิญบุคลากรสาธารณสุขเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ SMCM Online 2021 มุ่งหวังสร้างการรับรู้และเข้าใจในบทบาทและมาตรฐานวิชาชีพของตนเองและวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านยาเสพติด เกิดบูรณาการทำงานด้านยาเสพติดระหว่างสหวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดที่สนับสนุนการทำงานบนฐานชุมชนและชุมชนมีส่วนร่วมทั้งในด้านป้องกัน บำบัด ฟื้นฟู ติดตามช่วยเหลือผู้ป่วยยาเสพติดอย่างต่อเนื่องและเป็นองค์รวมในบริบทวิถีชีวิตใหม่ในสถานการณ์ระบาดโรค COVID-10 ในทุกภูมิภาคของประเทศไทย

วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนา นักจัดการระบบบำบัดยาเสพติดในชุมชนในระดับพื้นที่
- เพื่อสนับสนุน การบำบัดยาเสพติดบนฐานชุมชนมีส่วนร่วม (CBTx) อย่างเป็นองค์รวม ต่อเนื่องยั่งยืน
- เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และคัดเลือกผลการดำเนินงานด้านการบำบัดและฟื้นฟูยาเสพติดในชุมชน

ผู้เรียนเป้าหมาย

- แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว จิตแพทย์ พยาบาล
- นักจิตวิทยา นักวิชาการ/เจ้าพนักงานสาธารณสุข

หน่วยงานเป้าหมาย

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกจังหวัด
- โรงพยาบาลชุมชน/สาธารณสุขอำเภอ 56 พื้นที่
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 13 เขตสุขภาพ

ระยะเวลาอบรม

2 กรกฎาคม - 28 กันยายน 2564

 

 

#

อบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ระดับประเทศ ครั้งที่ 1

อบรมวันที่ 2 กรกฎาคม 2564

#

เวทีออนไลน์สร้างสัมพันธภาพกลุ่มผู้เรียน - พี่เลี้ยง สร้างสรรค์ผลงาน CBTx ตามโครงสร้าง ระบบสุขภาพในพื้นที่เรียนรู้ทางไกลผ่านสื่อ

อบรมวันที่ 18-19-20 สิงหาคม 2564

#

เวทีออนไลน์สรุปการเรียนรู้คัดเลือกผลงานดีเด่นระดับเขต-ประเทศ

อบรมวันที่ 15-16-17 กันยายน 2564

#

อบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ระดับประเทศ ครั้งที่ 2 ประกาศผลงานดีเด่น ประเมินผลการอบรม

อบรมวันที่ 28 กันยายน 2564

ติดต่อ System Manager & Case Manager: SMCM 2021

* หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

จัดการอบรมโดย
ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย www.thaifammed.org
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 052 010401, 052 010402
Email: nsaccmu@gmail.com
Website: www.smcmthailand.org

#

TEL : 052 010401
FAX : 052 010402