#

SBIRT สิทธิ กฎหมาย

บทเรียน 3 Harm Reduction, SBIRT, Counselling คู่มือ เฝ้าระวัง และ SBIRT
คู่มือ SOPs ยาเสพติด
คู่มือ Harm Reduction
 
การให้คำปรึกษาครอบครัว
(คลินิกจิตสังคมในระบบศาล)
การให้คำปรึกษาการจัดการ
ภาวะเสพติด
(คลินิกจิตสังคมในระบบศาล)
 
การให้คำปรึกษาเบื้องต้น (คลินิกจิตสังคมในระบบศาล)  

ติดต่อ System Manager & Case Manager: SMCM 2021

* หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

จัดการอบรมโดย
ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย www.thaifammed.org
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 052 010401, 052 010402
Email: nsaccmu@gmail.com
Website: www.smcmthailand.org

#

TEL : 052 010401
FAX : 052 010402

-->