#

 

 

แนวปฏิบัติ Workshop

 


1. รูปแบบการเรียนรู้เชิงปฏิบัติ

หลักสูตร SMCM 2021 มุ่งเน้นเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการบำบัดยาเสพติดบนฐานชุมชนและชุมชนมีส่วนร่วมในบริบท New Normal ระดับจังหวัด ทั้งระบบทรัพยากรสนับสนุนและระบบการดูแล รักษา ฟื้นฟู ช่วยเหลือรายบุคคล ซึ่งผู้เรียนสามารถเข้าร่วม Online Workshop วันที่ 18-19-20 สิงหาคม และ 15-16-17 กันยายน ใน 2 รูปแบบ ได้แก่ เรียนรู้เป็นทีมและทำผลงานกลุ่ม และเรียนรู้เดี่ยวเชิงสังเกตการณ์

1.1 กรณี ผู้เรียน “กลุ่ม” เรียนรู้เป็นทีมและทำผลงานกลุ่ม

ตัวแทนของทีมบอกเล่าแนวปฏิบัติงานบำบัดยาเสพติดบนฐานชุมชนที่สอดคล้องกับโจทย์ (Theme) แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในบรรยากาศแบบผ่อนคลายระหว่างผู้มีประสบการณ์และมือใหม่ ขยายมุมมองด้วยข้อวิพากษ์เสนอแนะจากวิทยากรพี่เลี้ยงเพื่อนำไปพัฒนาเป็นผลงานกลุ่มที่จะเผยแพร่และรับรางวัล สมาชิกกลุ่มที่เป็นพยาบาลและสาธารณสุขชุมชนสามารถเก็บคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง และรับใบประกาศนียบัตรเมื่อจบหลักสูตร

1.2 กรณี ผู้เรียน “เดี่ยว” เรียนรู้แบบสังเกตการณ์และสะท้อนการเรียนรู้

ผู้เรียนที่เป็นมือใหม่สำหรับงานบำบัดยาเสพติดบนฐานชุมชนสามารถเข้าร่วมสังเกตการณ์ รับฟัง ทำความรู้จักกับเพื่อนและภาคีเครือข่าย สะท้อนการเรียนรู้ เก็บคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสำหรับพยาบาลและสาธารณสุขชุมชน และรับใบประกาศนียบัตรเมื่อจบหลักสูตร


2. โจทย์ (Theme) ผลงานกลุ่ม SMCM 2021 มุ่งเน้น CBTx & Recovery

Theme 1 การบำบัดรักษาผู้มีปัญหายาเสพติดบนฐานชุมชน (CBTx) ภายใต้สถานการณ์ COVID-19

Theme 2 ระบบสนับสนุนการฟื้นสภาพการเสพติดคืนสู่สังคม (Recovery Support System)

Theme 3 การบำบัดยาเสพติดบนฐานชุมชนบนฐานชุมชน (CBTx) และ Care Team

Theme 4 การดูแลผู้ป่วยยาเสพติดที่มีภาวะเสี่ยงต่อความรุนแรง SMI-V ในระดับชุมชน

Theme 5 รูปแบบการบำบัดยาเสพติดบริบทพิเศษอื่นในพื้นที่

โดยเน้น “ผลงานใหม่” ที่มีพัฒนาการดีเด่นในแต่ละ Theme ดังกล่าว

แนวทางพัฒนาผลงาน เพื่อประกอบการเรียนรู้ใน Online Workshop มีดังนี้

1. ผู้เรียนในระดับพื้นที่ จัดตั้งทีม ประกอบด้วย ชื่อทีม ผู้นำทีม ผู้ประสานงาน สมาชิก และที่ปรึกษา

2. ทีมดำเนินการศึกษาสถานการณ์ปัญหาการเสพติด/ติดยาเสพติดในพื้นที่ชุมชน* อาจใช้วิธีจัดเวทีประชาคมในพื้นที่ชุมชน และ/หรือวิธีอื่นๆ ที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่

3. ทีมนำข้อมูลสถานการณ์มานำเสนอต่อชุมชนในพื้นที่ รับฟังความคิดเห็น เพิ่มเติมองค์ความรู้และทักษะด้านการเสพติดที่จำเป็น ปรับความเข้าใจและทัศนคติให้สอดคล้องตรงกัน

หมายเหตุ* ชุมชนในความหมายของ CBTx หมายรวมถึง ชุมชนหมู่บ้าน ชุมชนสถานประกอบการ ชุมชนศาสนสถาน ชุมชนสถานศึกษา ชุมชนกลุ่มสังคม (LGBTQ+) ชุมชนออนไลน์ และชุมชนทางสังคมอื่นที่ไม่ใช่เพียงเชิงพื้นที่ภูมิศาสตร์เท่านั้น

4. ทีมร่วมวางแผนการค้นหา/เข้าถึงผู้มีปัญหายาเสพติด ทำการคัดกรอง ประเมินปัญหา และวางแนวทางการแก้ไขทั้งในระดับพื้นที่ และการประสานส่งต่อที่เหมาะสม รวมถึงการดูแลแบบบูรณาการอย่างต่อเนื่องในระดับพื้นที่

5. ทีมร่วมกันติดตามความก้าวหน้าและแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่พบ

6. ทีมสรุปความก้าวหน้าและบทเรียนต่างๆ เพื่อนำเสนอใน Online Workshop ระดับเขตสุขภาพ 2 ครั้งในวันที่ 18-19-20 สิงหาคม และ 15-16-17 กันยายน 2564 เพื่อคัดเลือกผลงานที่ดีที่สุดระดับเขตสุขภาพไปนำเสนอในระดับประเทศวันที่ 28 กันยายน 2564

ทีมที่ดีที่สุดในระดับเขตสุขภาพ นำเสนอผลงานในระดับประเทศในการสัมมนา Online วันที่ 28 กันยายน 2564 เพื่อคัดเลือกผลงานดีเด่น และ Popular Vote ในระดับประเทศ พร้อมรับรางวัลสนับสนุนการดำเนินงานจากศูนย์อำนวยการป้องกันยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข (ศอ. ปส. สธ.)


3.โครงสร้างของผลงานกลุ่มที่จะนำเข้าร่วมการพัฒนา/แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ทีมผู้เรียนพัฒนาผลงานและนำเสนอประสบการณ์ระดับพื้นที่ชุมชนของตนเองแก่วิทยากรพี่เลี้ยงและผู้ทรงคุณวุฒิใน Online Workshop ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 18-19-20 สิงหาคม 2564 ในเวลา 12 นาทีต่อผลงาน ด้วยสื่อ PowerPoint หรือ video หรือ infographics ประกอบด้วยโครงสร้างข้อมูลดังต่อไปนี้

(1) ชื่อผลงาน คณะผู้จัดทำ (ทีม) พื้นที่ดำเนินงาน ระดับชุมชน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด

(2) สรุปสถานการณ์ยาเสพติดในจังหวัด อำเภอ และพื้นที่ดำเนินงาน พร้อมแหล่งข้อมูลที่อ้างอิง

(3) รูปแบบทีมและการพัฒนาทีม วิธีการดำเนินงาน แนวปฏิบัติในการค้นหา เข้าถึง คัดกรอง ประเมินปัญหา วิธีดูแลแบบบูรณาการอย่างต่อเนื่อง ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการดำเนินงานร่วมกันในระดับพื้นที่ชุมชน

(4) ความก้าวหน้าของการดำเนินงานบำบัดดูแลผู้มีปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่ชุมชน

(5) ปัญหาอุปสรรค และการแก้ไข/ลดผลกระทบ

(6) บทเรียนสำคัญที่ได้เรียนรู้ และข้อเสนอแนะ

ทีมนำข้อคิดเห็นของวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิไปพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และนำเสนอความก้าวหน้าอีกครั้งใน Online Workshop ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 15-16-17 กันยายน 2564 ในเวลา 12 นาทีต่อผลงาน


4. กรอบเกณฑ์พิจารณาผลงานกลุ่มและการให้คะแนน

เกณฑ์พิจารณา

คะแนน

1

สรุปสถานการณ์ยาเสพติดภายในจังหวัด อำเภอ และพื้นที่ดำเนินงาน

10

2

รูปแบบทีมและการพัฒนาทีม (ทีมสุขภาพ + ภาคีเครือข่าย)
วิธีการดำเนินงาน การดูแลแบบบูรณาการอย่างต่อเนื่อง
ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันในระดับพื้นที่

30

3

ความก้าวหน้าของการดำเนินงานการบำบัดดูแลผู้มีปัญหายาเสพติด

10

4

ปัญหาอุปสรรค และการแก้ไข/ลดผลกระทบ

30

5

บทเรียนสำคัญที่ได้เรียนรู้ และข้อเสนอแนะ

20

รวม

100


5. คณะกรรมการพิจารณาผลงาน และรางวัลสำหรับผลงานชนะเลิศ ดีเด่น และ Popular Vote

คณะกรรมการพิจารณาผลงาน ประกอบด้วย วิทยากรหลัก วิทยากรพี่เลี้ยงประจำกลุ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ผู้ทรงคุณวุฒิจากกระทรวงมหาดไทย ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานตำรวจ และภาคประชาสังคม

ผลงานระดับดีที่สุดในแต่ละเขตสุขภาพจะถูกคัดเลือกให้นำเสนอในระดับประเทศใน Online Training วันที่ 28 กันยายน 2564 ผลงานดีเด่นในระดับประเทศ และ Popular Vote รวม 5 ผลงาน จะได้รับรางวัลสนับสนุนการดำเนินงานจากศูนย์อำนวยการป้องกันยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข (ศอ. ปส. สธ.) และนำแสดงที่ website ของหลักสูตร SMCM2021 Online www.smcmthailand.org เมื่อจบการอบรมและต่อเนื่องเป็นเวลา 1 ปีติดต่อ System Manager & Case Manager: SMCM 2021

* หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

จัดการอบรมโดย
ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย www.thaifammed.org
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 052 010401, 052 010402
Email: nsaccmu@gmail.com
Website: www.smcmthailand.org

#

TEL : 052 010401
FAX : 052 010402